ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Под деловен простор, се смета деловниот простор:
1) даден на стопанисување на трговски друштва основани од државата;
2) во сопственост или даден на користење на фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, независни регулаторни тела основани од државата и други институции основани од државатa и
3) во сопственост или даден на користење на трговски друштва во доминантна сопственост на државата.

Акционерските друштва, агенциите, трговските друштва и сите горенаведени субјекти, за користење на системот треба да поднесат барање за користење на софтверот до Министерството за транспорт и врски и во прилог на барањето да достават:

1. Потврда за уплата на средства на Буџет на РМ. (преземете шаблон за налог ПП-50)

2. Тековна состојба или Документ за регистрирана дејност.

Напомена: Физичките и правните лица што се заинтересирани да купат или изнајмат простор НЕ УПЛАЌААТ СРЕДСТВА И НЕ ПОДНЕСУВААТ ДОКУМЕНТИ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ


2152449970 

 

 


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Исправка на објава по втор пат бр. 5168/3/2015Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

Известување број 1 за исправка на објава број 1/2015 за продажба на деловни простории

 


 

Акционерско друштво за стопанисување со Ð´ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐ½ простор во државна сопственост – Скопје

Известување бр. 1 за исправка на оглас бр. 1

847-404-13041

770-413-4730

8052225364

3059324943


 


 

АД Славија Известувања

 


Известување бр. 1 во врска со оглас бр. 1/2015 објавен од АД Славија


 Совети при наддвање

 

Заштита Ð½Ð° Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð° Ð»Ð¾Ð·Ð¸Ð½ÐºÐ°


Вие сте одговорни за одржување на Вашето корисничко име и лозинка, и ја превземате одговорноста за сите активности или евентуални штети кои може да се јават од Вашиот профил. Ако имате причина да верувате дека некој ја користи Вашата сметка или профил без дозвола, треба да контактирате со нас веднаш, затоа што во спротивно ние нема да бидеме одговорни за било каква загуба или оштетување предизвикано од вашиот неуспех. Администраторите на системот не одговаараат за евентуалните грешки при најавување односно внесувањето на корисничкото име и лозинка, при наддавањето и текот на аукцијата, евентуалните прекини на интернет конекцијата на наддавачот и сите акции кои можат да произлезат од клиентска страна по вина на клиентот или по вина на трето лице.

Заштита од Вируси

За да извршите успешно наддавање потребно е вашиот компјутер да биде безбеден и заштитен од т.н. компјутерски вируси, malware, spyware и други штетни програми кои можат да ви направат општо пречки при работата на вашиот компјутер со што може да имате и пречки при наддавањето затоа ние ве советуваме да користите „исчистен“ компјутер, особено интернет пребарувачот со кој се логирате на системот за наддавање.Огласи

Продажба на деловен простор во Кочани

Превземете оглас

Предмет на продажба е деловен простор со вкупна површина од 194 метри квадратни, кој се наоѓа на катастарска парцела КП11760/1, КО Центар, имотен лист број 41958, на адреса булевар Св.Климент Охридски број 54, влез 1, кат-приземје, општина Центар Скопје и е во сопственост на Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Превземете оглас

АДСДП - Објава 2/2018 за продажба на деловeн простор во Скопје - втора објава

Превземете оглас

АДСДП - Објава 2/2018 за продажба на деловeн простор - прва објава

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Скопје

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Велес

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Куманово

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Струмица

Превземете оглас

Издавање на деловен простор во Кочани

Превземете оглас

Објава бр. 10/2018 за издавање на деловен простор под закуп во Катна гаража Разловечко Востание во Скопје

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Кичевo

Превземете оглас

АДИССДП издава деловен простор во Кавадарци

Превземете оглас

Стара градска аптека-први кат,311 м2,на улица Партизанска бр.1,град Охрид

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Охрид и Струга

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Велес

Превземете оглас

АД ИССДП издава деловен простор во Куманово

Превземете оглас

Деловниот простор кој се издава е во сопственост на Република Македонија и со него стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје

Превземете оглас